Law and Regulations

S.N. Title
1 विनियोजन विधेयक २०७८/७९
2 आर्थिक विधेयक २०७८/७९
3 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७७
4 विनियोजन ऐन, २०७७
5 बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७/७८
6 व्यय अनुमानको विवरण, आर्थिक वर्ष २०७७/७८
7 विनियोजन ऐन, २०७७
8 आर्थिक ऐन, २०७७
9 आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
10 विनियोजन विधेयक, २०७७/७८ बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता
11 विनियोजन विधेयक २०७६
12 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धी निर्देशिका,२०७५
13 खर्चको मापदण्ड, २०७५
14 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५