विधेयक

S.N. Title
1 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
2 आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
3 आर्थिक विधेयक
4 प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र प्रदेशको राजस्व बाडँफाटँ तथा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
5 विनियोजन विधेयक (आ.व. २०७५/७६) २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
6 आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम
7 आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक
8 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
9 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
10 विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता