Downloads

S.N. Title
1 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
2 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
3 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
4 स्थानीयतहले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँटको विवरण
5 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को व्यय अनुमानको विवरण
6 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०७५/७६
7 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (Word)
8 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF)
9 आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक कार्यक्रम
10 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को रातो किताब
11 अार्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य