Publications

S.N. Title
1 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
2 विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता
3 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धी निर्देशिका,२०७५
4 खर्चको मापदण्ड, २०७५
5 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
6 विशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५
7 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
8 गण्डकी प्रदेशको स्रोत नक्साङ्कन, २०७५
9 गण्डकी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासको अवस्था
10 मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७५/७६-२०७७/७८)
11 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
12 आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
13 आर्थिक विधेयक
14 प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र प्रदेशको राजस्व बाडँफाटँ तथा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
15 विनियोजन विधेयक (आ.व. २०७५/७६) २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
16 आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम
17 आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक
18 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
19 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
20 विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता