Law and Regulations

S.N. Title
1 बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धी निर्देशिका,२०७५
2 खर्चको मापदण्ड, २०७५
3 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
4 विशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५
5 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५