Law and Regulations

S.N. Title
1 खर्चको मापदण्ड, २०७५
2 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
3 विशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि,२०७५
4 कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५