विधेयक

S.N. Title
1 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
2 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
3 आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
4 आर्थिक विधेयक
5 प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र प्रदेशको राजस्व बाडँफाटँ तथा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
6 विनियोजन विधेयक (आ.व. २०७५/७६) २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
7 आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम
8 आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक
9 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
10 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
11 विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता