Downloads

S.N. Title
1 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रम
2 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट समेत) आर्थिक वर्ष २०७६/७७
3 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
4 बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
5 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
6 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
7 स्थानीयतहले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँटको विवरण
8 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को व्यय अनुमानको विवरण
9 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०७५/७६
10 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (Word)
11 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF)
12 आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक कार्यक्रम
13 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को रातो किताब
14 अार्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य