Downloads

S.N. Title
1 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
2 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
3 स्थानीयतहले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँटको विवरण
4 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को व्यय अनुमानको विवरण
5 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०७५/७६
6 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (Word)
7 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF)
8 आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को वार्षिक कार्यक्रम
9 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को रातो किताब
10 अार्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य